Gebruik cookies website en privacyverklaring Stichting Grote Broer Meppel - conform AVG 2018

Gebruik cookies op website

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren en om de website analyseren om deze te optimaliseren.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Analytische cookies verzamelen (anoniem) gegevens en statistieken om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken.

Op de site zijn social media deel-knoppen  opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer men iets wil delen. De privacy-regels zijn per platform anders en vallen uiteraard niet onder de verantwoordelijkheid van Stichting Grote Broer.

Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Stichting Grote Broer verzamelt deze informatie om hiermee de werking van de website te kunnen optimaliseren.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • Stichting Grote Broer heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Er is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, wanneer je hebt aangegeven geen statistische cookies geplaatst wilt hebben;
  • De mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ zijn uitgezet;
  • Stichting Grote Broer maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Privacy Statement

Stichting Grote Broer gaat ervan uit dat aanvragers expliciet toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens om de afhandeling van die aanvraag en daarnaast de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.
Wanneer er bij een aanvraag geen toestemming wordt gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens door stichting Grote Broer, is het afhandelen van de aanvraag niet mogelijk.
Stichting Grote Broer stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. De regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

1.1 Opbouw privacyverklaring
Het reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders isbepaald, worden de termen in dit reglement gebruikt in de zin van de AVG.
1.2 Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. In dit geval betreft het de gegevens die u als aanvrager aan de Stichting Grote Broer verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
1.3 Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken
Wanneer u een beroep wilt doen op Stichting Grote Broer dient u persoonlijke gegevens te overleggen zodat de Stichting kan vaststellen of u voldoet aan de criteria voor het honoreren van een aanvraag. In sommige gevallen kan u in een later stadium om aanvullende persoonlijke informatie worden gevraagd.
1.4 Gegevens verzameld bij anderen
Stichting Grote Broer staat toe dat een aanvraag voor ondersteuning door derden wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld door buren, opa/oma, leerkracht of muziekdocent. Tevens kan deze persoon ook als ondersteuning dienen voor een aanvrager die moeite heeft met het aanvraagproces. Tijdens het aanvraagproces moet de aanmelder aangeven het betrokken gezin voor wie de aanvraag geldt op de hoogte te hebben gesteld en tevens akkoord hebben gekregen voor de aanvraag bij Stichting Grote Broer.
Elk gezin wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van een aanvraag die bij de Stichting Grote Broer wordt gedaan en de afhandeling daarvan.

2. Welke persoonsgegevens gebruikt Stichting Grote Broer
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Namen kind(eren), inclusief geboortedata kind(eren)
- IBAN nummer
- In voorkomende gevallen bewijs ouder-kind relatie bijv. identiteitsbewijs, verzekeringspas
- In voorkomende gevallen kan er aanvullende informatie worden gevraagd bijvoorbeeld ten aanzien van gezondheid.

3. Voor welke doelen gebruikt Stichting Grote Broer uw gegevens
Om een aanvraag voor uw kind(eren) goed te kunnen keuren, wordt binnen de beoordelingscommissie van Stichting Grote Broer de aanvraag besproken. Elk commissielid heeft geheimhoudingsplicht.
Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt bij statistieken voor het opstellen van evaluatie- en jaarrapporten. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van persoonlijke data.

4. Op basis van welke grondslagen gebruikt Stichting Grote Broer uw gegevens en worden deze gedeeld met andere partijen
Stichting Grote Broer verstuurt geen mailings per post of e-mail. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag en de realisatie van de aanvraag. Hierbij worden externe partijen betrokken. Dit zijn bijvoorbeeld verenigingen, leveranciers van producten en onderwijsinstellingen. Deze organisaties/bedrijven krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals een betaalreferentie, een bevestiging voor deelname aan een activiteit of een toekenning voor de aanschaf van een product, tenzij noodzakelijkerwijs aanvullende informatie nodig is.
Het gaat hier om eenmalige gebeurtenissen, tenzij anders expliciet van tevoren met u overeengekomen.
Programma’s die door de Stichting Grote Broer worden gebruikt voor gegevensverwerking en -opslag zijn Onedrive en de beveiligde e-mailadressen gelieerd aan Stichting Grote Broer. Daarnaast wordt Google Analytics gebruikt voor analyse van geanonimiseerde bezoekersgegevens van de website.
Geïnteresseerden volgen en/of liken de social media kanalen van Stichting Grote Broer (Facebook, Twitter, LinkedIn). Stichting Grote Broer is niet verantwoordelijk voor wat deze social media doen met deze gegevens, bijvoorbeeld bij Facebook betreft het hier het gebruiken voor algoritmes om aan geïnteresseerden vergelijkbare pagina’s of groepen te suggereren.

5. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht
Stichting Grote Broer heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

6. Hoe beveiligt Stichting Grote Broer uw gegevens
Uiteraard is de beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Stichting Grote Broer hanteert diverse technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan daar waar u toestemming voor heeft gegeven of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het goed instrueren van de commissie-leden en overige ambassadeurs van Stichting Grote Broer op het gebied van privacy.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens
Stichting Grote Broer bewaart noodzakelijke gegevens zeven jaar, conform de wettelijke bewaartermijn. Daarna worden alle persoonlijke gegevens vernietigd.

8. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Grote Broer vindt het belangrijk dat de aanvrager de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. In het laatste geval kan het zijn dat we uw gegevens vanuit wetmatig oogpunt nog moeten bewaren. U kunt een verzoek indienen door een mail te sturen aan info@stichtinggrotebroer.nl. Om er zeker van te zijn dat het gaat om het inzien of wijzigen van uw eigen gegevens, verzoeken we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee sturen. U kunt ter bescherming van uw privacy uw pasfoto en BSN nummer onleesbaar maken. Stichting Grote Broer zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen contact met u opnemen.

9. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard vindt Stichting Grote Broer het belangrijk dat een aanvraag naar tevredenheid verloopt. We zullen zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u als aanvrager niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons