De voorwaarden van Stichting Grote Broer

Stichting Grote Broer heeft een aantal spelregels voor het verlenen van steun aan kinderen.

Uitgangspunt is dat de aanvraag een kind of (groep) kinderen betreft in het werkgebied van de Stichting Grote Broer, zijnde Meppel of de nabije omgeving van Meppel.

 1. Een aanvraag voor financiële steun/subsidie moet schriftelijk worden gedaan, bij voorkeur via het aanvraagformulier op de website.
 2. De Commissie van de Stichting Grote Broer komt ca 4 keer per jaar bij elkaar en maakt een selectie uit de aanvragen.
 3. De aanvraag moet overeenstemmen met het doel van de Stichting Grote Broer. Stichting Grote Broer helpt met name kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, kinderen met een bijzonder talent en kinderen met een bijzondere droom of wens. De hulp bestaat uit financiële steun en/of hulp bij het organiseren van evenementen.
 4. De steun heeft geen permanent karakter. Jaarlijks herhaalde aanvragen worden afgewezen.
 5. Aan het project mogen geen commerciële belangen verbonden zijn.
 6. Na overleg met de aanvrager kan, indien nodig, navraag wordt gedaan bij van belang zijnde instanties/instellingen.
 7. Uitgesloten worden:
  • projecten die tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd;
  • projecten met een politiek karakter of projecten die gericht zijn op het uitdragen van een godsdienstige overtuiging;
  • projecten waarbij de begroting van het project ook zonder bijdrage van de Stichting Grote Broer sluitend is;
 8. Aan de toezending van een aanvraagformulier aan de Stichting, het in behandeling nemen van een aanvraag en het afwijzen van een aanvraag, kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend c.q. er kan niet in beroep worden gegaan.
 9. De Stichting kan bij toekenning van financiële steun/subsidie aanvullende voorwaarden voorschrijven.
 10. Indien een aanvraag niet wordt gehonoreerd ontvangt de indiener hiervan schriftelijk bericht.
 11. Uitbetaling gebeurt pas na toekenning en niet voordat het project of de activiteit van start is gegaan. Het bedrag wordt gestort ten gunste van de aanvrager op een rekening welke ten name is gesteld van de aanvragende (rechts)persoon. Over de uitbetaling kunnen per project nadere regels worden gesteld. In bijzondere gevallen kan van het vorenstaande worden afgeweken en een voorschot worden verleend.
 12. Het werkgebied van Stichting Grote Broer omvat de volgende postcodes: 7940 t/m 7944, 7946, 7948, 7949, 7951, 7954, 7955, 7957, 7958, 7961, 7965 en 7966.
 13. Bovenstaande voorwaarden kunnen door de Stichting te allen tijde worden gewijzigd.
Meppel, juli 2017.