Samenvatting beleidsplan Stichting Grote Broer

 

Doelstelling

Stichting Grote Broer stelt zich ten doel:

  • het ondersteunen van projecten die hulp bieden aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, aan minder kansrijke kinderen, maar ook aan kinderen met een bijzonder talent;
  • voor kinderen een droom of wens te laten uitkomen;
  • kinderen een extra impuls te geven in hun leven.

Dit kan door het organiseren van deze evenementen of het subsidiëren van deze wensen/dromen of projecten.

 

Bestuur

Het bestuur heeft als taak de continuïteit van de Stichting te waarborgen, de begroting voor de commissie vast te stellen en toe te zien op het rendement van het vermogen. Voor de bestuurdersfuncties geldt, dat het alle onbezoldigde functies zijn

Beheer vermogen

Het is de bedoeling dat de Stichting de gelden die ze (periodiek of anderszins) ontvangt zoveel mogelijk in zijn geheel besteedt aan de doelgroep. Het saldo dat eventueel overblijft, komt ten gunste van het daaropvolgende jaar.

 

Commissie ter beoordeling van de aanvragen

Het bestuur benoemt een commissie die de aanvragen beoordeelt. Deze commissie heeft in principe een zittingsduur van drie jaar. Daarna kan herbenoeming door het bestuur plaats vinden. De afgelopen jaren heeft steeds herbenoeming van dezelfde commissieleden plaatsgevonden. Op deze wijze wordt een ‘bestendige gedragslijn’ in de beoordeling van aanvragen gewaarborgd.
De stichting beoogt aanvragen binnen te krijgen die beoordeeld worden door de commissie. De commissie beoordeelt de aanvragen zelfstandig en handelt en besluit in lijn met de doelstelling van de Stichting. De commissie zal circa éénmaal per drie maanden vergaderen over de binnengekomen aanvragen.
De commissie informeert het bestuur eenmaal per jaar hoe de gelden besteed zijn en hoeveel geld er besteed is. De Stichting kent een secretariaat waar alle correspondentie, aanvragen, administratie etc. ten behoeve van zowel het bestuur als de commissie gevoerd wordt. Een accountant zal toezien op een ordentelijke administratieve organisatie. Er wordt gestreefd naar minimale kosten opdat er maximaal geld overblijft voor de commissie om te kunnen besteden aan de doelgroep.

 

Publiciteit

De Stichting zal publiciteit proberen te genereren, zodat er zoveel mogelijk relevante aanvragen binnenkomen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de jaarlijks ter beschikking gestelde gelden. De stichting beschikt over een eigen website waar de informatie beschikbaar is en waar de aanvragen digitaal kunnen worden gedaan.

Namens het bestuur van de Stichting Grote Broer,
R.E. Brinkman

Meppel, juli 2017